Portal de la transparència

Introducció

L’entrada en vigor de la Ley 19/2013 i de la Llei 19/2014 , ambdues de transparència , accés a la informació i bon govern , requereix de les organitzacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa , que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d’informació de l’opinió pública . Per facilitar l’accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu , econòmic i pressupostari a què fan referència les esmentades lleis. La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats , mitjançant accés fàcil i gratuït i d’acord amb els principis tècnics d’accessibilitat universal , interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s’actualitzarà de manera periòdica.

Informació organitzativa

Funcions

L’Associació AMALL (Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida) creada al 2016 vol promocionar l’activitat del col·lectiu dels autònoms del territori de Lleida.

L’objectiu és contribuir a cobrir les necessitats específiques d’aquest col·lectiu i concretament segons et detalla a l’article 5 dels seus estauts:

 • Adquirir consciència dels problemes que es plantegen i buscar solucions als mateixos.
 • Fomentar reunions, xerrades i conferencies pels associats d’aquest Gremi, per una millor formació professional dels mateixos.
 • Comparèixer en nom de tots els associats davant l’Administració per qualsevol dels seus legítims interessos, per qualsevol acte o decisió que pugui lesionar-los, entenent-se no nomes quan els interessos siguin col·lectius, si no també quan sigui lesionat l’interès individual d’un agremiat sempre que sigui en una qüestió relativa a la professió associada.
 • Agrupar-se o Federar-se amb altres associacions o Federacions connexes, o no, amb l ‘activitat associada sempre que això pugui representar una millor defensa dels interessos dels agremiats.
 • Tots aquells altres que no essent contraris a les lleis siguin adoptats per l’Assemblea General o per la Junta Directiva, en les seves respectives competències, per a la defensa dels agremiats.
 • Tot i que la l’Associació no te ànims lucratius, queda autoritzada pels presents estatuts, a realitzar operacions de citada índole complint les normes de vigor al respecte.
 •  Prestar serveis als seus afiliats i  per una millor defensa dels seus interessos fomentar l’organització i vertebració del col•lectiu d’autònoms assumint la seva representació i interlocució social, tant sectorial com intersectorial.
 •  Promoure, de forma continuada, accions formatives dirigides a millorar en tot moment la seva qualificació professional.
 • Donar suport, amb accions formatives i informatives, als joves, dones i immigrants que vulguin accedir al treball per compte propi.
 • Prestar especial atenció a aquells col • lectius i sectors sociolaborals més desfavorits, defensant de manera especial les seves reivindicacions i fomentant iniciatives que permetin la millora de les seves condicions professionals i laborals.
 • Representar a nivell estatal,  els interessos dels autònoms de la província de Lleida, mantenint amb aquesta finalitat relacions estables amb organitzacions afins, especialment estatals i  europees.

Càrrecs

President:

Sr. Pere Roqué Oró

Vicepresidenta:

Sra. Montserrat Cerqueda Serrando

Secretària:

Sra. Marta Montserrat Aragonès

Tresorer:

Sr. Francesc Grau Burgués

Vocal:

Sr. Josep Mª Esteve Olomí

Vocal:

Sra. Ana Velasco Garcia

Marc Jurídic

Normativa aplicable

El dret d’associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.

Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE de 4 d’abril).

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 8 d’agost) articles 1,2,4,8 i 9.

Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d’abril) constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977.

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.

Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d’abril).

Conveni número 87 de l’OIT, relatiu a la llibertat sindical ia la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).

Conveni número 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).

Codi penal (articles 510 a 521).

Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).

Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) («LODA») [2]

Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions.

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l’Estatut del Treballador Autònom.

Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l’estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’abril de 2.006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l’art.7.1.i) i a l’art. 11.2, aquest últim en el concret incís «i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin»

A nivell autonòmic:

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d’Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015

Estatuts

Títol I. Disposicions generals

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats.

Article 1. Denominació i normativa aplicable.

A l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes es crea l’ associació empresarial denominada Associació Multisectorial d’ Autònoms de la Província de Lleida, subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.

El  contingut  d’aquests  estatuts  obliga  totes  les  persones  afiliades  de  l’associació esmentada.

Article 2. Àmbit territorial.

L’associació és una organització que es desenvoluparà en l’àmbit de Lleida i Província,  sense ànim de lucre, que respon  als  principis  democràtics  pel  que  fa  a  l’organització  i  al  funcionament,  i  que garanteix l’autonomia de les persones físiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i l’ interès comú de les persones afiliades.

Article 3. Durada.

L’associació es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució s’ha de dur a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que contenen aquests estatuts.

Article 4. Domicili.

L’associació estableix el domicili social a Lleida, Rambla Ferran, número 32, baixos,  sense perjudici que els òrgans de govern puguin acordar-ne en qualsevol moment el canvi i també establir les delegacions i les representacions que considerin més adients per a la consecució dels seus fins. En aquest cas, el canvi de domicili s’ha de comunicar a l’oficina pública de registre d’estatuts corresponent.

Article 5. Finalitats

Constitueixen els fins de l’associació:

 1. Adquirir consciència dels problemes que es plantegen i buscar solucions als mateixos.
 2. Fomentar reunions, xerrades i conferencies pels associats d’aquest Gremi, per una millor formació professional dels mateixos.
 3. Comparèixer en nom de tots els associats davant l’Administració per qualsevol dels seus legítims interessos, per qualsevol acte o decisió que pugui lesionar-los, entenent-se no nomes quan els interessos siguin col·lectius, si no també quan sigui lesionat l’interès individual d’un agremiat sempre que sigui en una qüestió relativa a la professió associada.
 4. Agrupar-se o Federar-se amb altres associacions o Federacions connexes, o no, amb l ‘activitat associada sempre que això pugui representar una millor defensa dels interessos dels agremiats.
 5. Tots aquells altres que no essent contraris a les lleis siguin adoptats per l’Assemblea General o per la Junta Directiva, en les seves respectives competències, per a la defensa dels agremiats.
 6. Tot i que la l’Associació no te ànims lucratius, queda autoritzada pels presents estatuts, a realitzar operacions de citada índole complint les normes de vigor al respecte.
 7. Prestar serveis als seus afiliats i  per una millor defensa dels seus interessos fomentar l’organització i vertebració del col•lectiu d’autònoms assumint la seva representació i interlocució social, tant sectorial com intersectorial.
 8. Promoure, de forma continuada, accions formatives dirigides a millorar en tot moment la seva qualificació professional.
 9. Donar suport, amb accions formatives i informatives, als joves, dones i immigrants que vulguin accedir al treball per compte propi.
 10. Prestar especial atenció a aquells col • lectius i sectors sociolaborals més desfavorits, defensant de manera especial les seves reivindicacions i fomentant iniciatives que permetin la millora de les seves condicions professionals i laborals.
 11. Representar a nivell estatal, els interessos dels autònoms de la província de Lleida, mantenint amb aquesta finalitat relacions estables amb organitzacions afins, especialment estatals i 

 

En queda exclòs tot ànim de lucre. Tots els càrrecs de l’Associació tan a l’Assemblea com a la Junta Directiva seran gratuïts.

Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats de l’Associació

 Títol II. Els membres de l’associació

 Capítol I. De l’afiliació.

Article 6. Poden ser membres de l’associació totes les persones físiques que en règim d’autònoms duguin a terme la seva activitat econòmica/professional/empresarial dins l’àmbit territorial de l’associació i figurin  inscrits en el Règim Especial  d’Autònoms de la Seguretat Social, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

Capítol II. Adquisició i pèrdua de la condició d’afiliat/ada.

Article 7. L’afiliació a l’associació és voluntària per a la persona sol·licitant i obligatòria per a l’organització. Si qui ho sol·licita reuneix els requisits que exigeixen la normativa legal vigent i els estatuts, en qualsevol moment pot deixar de ser-ho, sempre que ho notifiqui per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació de deu dies a la data de la baixa.

Article 8. Cal presentar la sol·licitud d’afiliació per escrit, i signada, a la Secretaria de l’associació, que és l’encarregada de fer-ne la tramitació si l’interessat/ada reuneix els requisits establerts en aquests estatuts.

Quan s’admet la sol·licitud,  la  persona sol·licitant  es considera membre de ple dret i gaudeix des d’aquest moment de tots els drets i serveis de l’associació i adquireix el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

Article 9. La Presidència ha de portar un llibre de registre general d’afiliats/ades amb les dades d’altes i baixes definitives i ha de ser qui, en última instància, decideixi amb un estudi previ l’alta definitiva, per la qual cosa ho pot consultar a l’òrgan o membre de l’associació que consideri convenient.

L’alta és definitiva si en el termini de tres mesos des de la seva recepció no s’anul·la.

Article 10. L’afiliació a l’associació comporta inherentment el pagament de la quota que fixa l’Assemblea General, a proposta de la  Junta Directiva, i de conformitat amb aquests estatuts. L’ esmentada quota s’aplica per igual a tots els membres de l’associació.

Article 11. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquetes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació segons el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronuncií l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Article 12. Les sancions imposades a càrrecs electes hauran de ser contrasignades pel mateix òrgan en què van ser elegits. Sense aquest requisit previ, els càrrecs electes no poden cessar en les seves funcions, llevat que el cessament es faci a petició pròpia.

En el cas d’expedients considerats molt greus, que poden afectar la integritat de l’associació, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, l’òrgan de govern podrà acordar la suspensió provisional dels càrrecs electes, sense el requisit de referèndum de l’òrgan pel qual es van elegir.

Capítol III. Drets i deures de les persones afiliades

Article 13. Les persones afiliades a l’associació tenen dret a:

 1. Ser representades pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests estatut
 2. Elegir lliurement  i  democràticament  els  seus  representants  tal  com  es preveu  en aquests estatut
 3. Ser elegides per desenvolupar qualsevol càrrec en la forma que s’estableix en aquests estatut
 4. Tenir veu i vot igualitaris en les assemblees en què puguin prendre part, d’acord amb el que es disposa en aquests estatut L’exercici de dret a vot d’una persona afiliada es pot delegar a una altra d’afiliada, però aquesta darrera no pot exercitar més d’una delegació de vot. La delegació ha de ser escrita, i haurà de concretar la sessió de la qual es tracta, i no pot estar subjecta a cap condició.
 5. Rebre l’assistència que necessiti, de forma individual o collectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència de l’activitat professional o sindical.
 6. Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus àmbits diferents a través dels òrgans competent
 7. Participar tal  com  es  preveu  en  aquests  estatuts  en  les  reunions,  assemblees congressos de l’associació: expressar la seva opinió i elegir lliurement i democràticament els seus representant
 8. Ser electors i elegibles en els i per als diferents òrgans de l’associació de conformitat amb els estatut

 

Article 14. Els afiliats/ades a l’associació tenen el deure de:

 1. Complir les  normes  estatutàries  de  l’associació  i  acceptar-ne  els  principis  i  els programes d’actuació.
 2. Complir els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació.
 3. Mantenir l’actuació  i la disposició  de collaboració  necessàries perquè  l’associació pugui dur a terme els seus fins i participar en les activitats pròpies i desenvolupar-les en els mitjans en els quals es despleguin.
 4. Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment de l’associació.
 5. Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual  tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcion
 6. Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació i la definició de l’activitat sindical en els seus diferents àmbits a través dels òrgans competent Un cop s’ha fixat la línia que cal seguir, han de donar suport a l’associació i complir les decisions que adopten els òrgans competents.

 

Títol III. Dels òrgans de govern

Article 15. L’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència són els òrgans de govern  de  l’associació  que  exerceixen  la  representació,  la  gestió  i  l’administració  de l’entitat.  Les  persones  que  regeixen  l’associació  s’elegeixen  mitjançant  sufragi  lliure, directe i secret.

Article 16. L’Assemblea General es constitueix amb totes les persones afiliades de ple dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament: cada membre té dret a un sol vot.

Article 17. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i dels acords que s’hi adopten, de conformitat amb els estatuts, que són obligatoris per a totes les persones afiliades.

Article 18. Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir almenys un cop l’any, dintre dels dos primers mesos, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, si és convenient, els pressupostos anuals d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes corresponent a l’any anterior i, si escau estatutàriament, elegir la Junta Directiva de l’associació.

Article 19. L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària quan ho decideix la Presidència, la Junta Directiva o quan ho sol·licita el 10% de les persones afiliades mitjançant un escrit dirigit a la Presidència.

Article  20.  El  president/a  de  l’associació  és  qui  convoca  les  assemblees  generals ordinàries i extraordinàries, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant una notificació personal i escrita que dirigeix a totes les persones afiliades.

En  la  convocatòria,  que s’ha  de  fer  amb  una antelació mínim de 8 dies naturals a la data assenyalada per a l’assemblea general tan ordinàries com extraordinàries, hi ha de constar l’ordre del dia (que ha d’incloure el lloc, la data i l’hora en què té lloc l’assemblea) i els assumptes que s’hi han de tractar com a proposta de la Junta Directiva. També pot consignar -se, si escau, la data i l’hora en què tindrà lloc la reunió en segona convocatòria.

Un nombre d’associats que representi almenys el 10% dels vots socials de l’associació pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general.

La Junta Directiva, en l’apartat de Torn obert de paraules, ha de recollir totes les propostes que formulin les persones afiliades mitjançant una petició escrita, tres dies abans de la data de l’assemblea.

Igualment, per raons d’urgència, es poden debatre qüestions que s’han plantejat durant l’Assemblea  General,  si  així  ho  decideix  un  mínim  del 10% dels assistents.

Article 22. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteix dos terceres parts dels membres afiliats i, en segona convocatòria, una tercera part.

Article 23. La presidència de totes les assemblees generals correspon al president/a de l’associació i hi actua com a secretari/ària el/la mateix/a de la Junta Directiva.

Els acords que adopta l’Assemblea General es prenen per majoria   simple llevat dels casos  de modificació  d’estatuts,  fusió  o  dissolució,  en  què  cal  una majoria qualificada.

Cada afiliat/ada que estigui al corrent del pagament de les quotes té dret a un vot.

Article 24. Són funcions i competències de l’Assemblea General:

 • Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i de les persones afiliade
 • Aprovar els programes i els plans d’actuació.
 • Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i del president/a de l’associació, i fixar-ne la d
 • Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiv
 • Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats/ades, d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiv
 • Aprovar l’estat de comptes i els pressupostos de l’associació.
 • Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l’associació.
 • Acordar la fusió i la dissolució de l’associació.
 • Conèixer i resoldre les reclamacions i els recursos que formulen els afiliats/ad
 • Aprovar les mocions de censura que es presenten contra els components o els òrgans de govern a les quals fa referència l’article 38 dels presents estatut

 

Article  25.  S’ha  d’estendre  una  acta  de  totes  les  reunions  que  reflecteixi  els  acords adoptats. Les actes han de constar en un llibre de registre destinat a aquest efecte i les ha de signar el president/a i el secretari/ària de l’associació. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent, tot i que el secretari/ària pot emetre certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de l’aprovació posterior de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats, que s’han emès amb anterioritat a l’aprovació de l’acta, hi ha de constar expressament aquesta circumstància.

Article 26. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i és l’Assemblea General ordinària, entre els seus membres, qui la designa i revoca mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

La Junta Directiva s’ha d’integrar amb un mínim de 3  i un màxim de 6  membres, i és formada per la Presidència i pel nombre de vocals necessari per completar- ne la composició, que s’han elegit per un període de 4 anys, encara que poden ser objecte de reelecció. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són remunerats.

Article  27.  La  Junta  Directiva  es  reuneix,  en  sessió  ordinària,  almenys  un  cop  cada trimestre. També es reuneix, en sessió extraordinària, quan ho sol·licita la un terç part dels  components  o  quan  ho  decideix  el  president/a  per  iniciativa  pròpia,  atesa  la importància dels assumptes a tractar.

El president/a de la Junta Directiva, que també ho és de l’associació, ha de convocar els membres, sempre que sigui possible, amb vuit dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió i ha de trametre la convocatòria corresponent en què ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència, es poden tractar assumptes que no hi constin.

Article 28. La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió la meitat més un  dels seus membres i hi són presents  el president/a i el secretari/ària o qui els substitueix. Per a l’adopció dels acords, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Les discussions i els acords de les sessions de la Junta Directiva, tant ordinàries com extraordinàries, han de constar en acta que, signades pel president/a i secretari/ària, s’han de transcriure al llibre d’actes corresponents.

Article 29. Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

 1. Executar i complir els acords de l’Assemblea General.
 2. Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l’associació.
 3. Realitzar i  dirigir  les  activitats  de  l’associació  necessàries  per  a  l’exercici  i  el desenvolupament de les seves finalitat
 4. Proposar a  l’Assemblea  General  els  programes  d’actuació  generals  i  específics, executar-ne els aprovats i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.
 5. Elegir, entre els seus membres, el vicepresident/a, el secretari/ària i el tresorer/a de l’associació i també els suplents respecti
 6. Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes perquè s’aprovin.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè l’aprovi.
 8. Decidir en matèria de cobraments i d’ordenació de pagament
 9. Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptador/a i al tresorer/
 10. Controlar i vetllar per al funcionament normal del servei.
 11. Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de pod
 12. Elaborar informes i estudiar-ne l’ interès per a les persones afiliad
 13. Les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.

 

En casos de màxima urgència, ha d’adoptar decisions sobre assumptes, la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar-ne compte a la primera sessió que es faci.

Article 30. La Presidència és l’òrgan col·legiat de direcció reduït de l’associació que s’encarrega de preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords que s’adopten, sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

Article 31. La Presidència té, igualment, la responsabilitat de respondre immediatament a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixen, i que la Junta Directiva no ha tractat.

Article 32. La Presidència, que és formada pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a, s’ha de reunir com a mínim un cop la setmana.

Article 33. El president/a és el càrrec de més alt rang de l’associació i s’encarrega de representar l’entitat davant els òrgans públics i les terceres persones, d’acord amb la Junta Directiva i en nom de l’associació. L’Assemblea General l’elegeix i el revoca en el seu mandat mitjançant sufragi lliure i secret.

Article 34. Les funcions i les atribucions del president/a són les següents:

 1. Convocar i presidir l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència i vetllar pel compliment i l’execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta i per l’Assemblea General.
 2. Dirigir els debats i l’ordre de les reunions i verificar els escrutinis que s’hagin de realitz
 3. Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb l’autorització corresponent de la Junta Directiv
 4. Emetre l’informe anual de les actuacions de l’Assemblea General.
 5. Proposar a  la  Junta  Directiva  el  nomenament  dels  càrrecs  tècnics  que  siguin necessaris per a les activitats de l’associació.
 6. Donar el vistiplau a les actes que s’estenen a les sessions que realitzen els òrgans collegiats i signar-les juntament amb el secretari/ària.

 

Article 35. Si hi ha una vacant, absència o malaltia del president/a, és el vicepresident/a qui l’ha de substituir, el qual, en el termini màxim de tres dies, ha d’assumir de ple dret el govern de l’associació fins que el president/a es reintegri en el seu càrrec o, donat cas que no ho faci, fins que es convoquin noves eleccions generals, d’acord amb el que s’estableix en aquests estatuts.

Són funcions del vicepresident/a coadjuvar en el desenvolupament de les tasques i les funcions que la Junta Directiva i la Presidència estimin, encara que mai no es pot delegar al vicepresident/a la responsabilitat que pertany al president/a de l’associació.

Article 36. Són funcions i atribucions del  secretari/ària:

 1. Assistir el president/a de l’associació en totes les matèries que siguin de la seva competènci
 2. Ocupar-se de la gestió i l’administració de l’associació i de tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president/a i dins de les directrius que assenyala la Junta Directiv
 3. Ocupar la Secretaria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzin i aixecar les actes corresponents dels acords que s’hi adopti
 4. Custodiar la documentació de l’associació.
 5. Lliurar les certificacions que se sollicitin amb el vistiplau del president/a.
 6. Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari/ària o bé que li assignin els òrgans de govern de l’associació.

 

Article 37. El tresorer/a s’ha d’encarregar de la comptabilitat de l’associació. Ha d’anotar i de  portar  el  compte  dels  ingressos  i  de  les  despeses  i  ha  d’intervenir  en  totes  les operacions d’ordre econòmic.

Ha de recaptar i custodiar els fons que pertanyen a l’associació i ha de complir les ordres de pagament que expedeixi el president/a, sense perjudici de les delegacions que el president acordi sota la seva responsabilitat.

El  tresorer/a  és  qui  s’encarrega  de  formalitzar  el  pressupost  anual  d’ingressos  i  de despeses i l’estat de comptes de l’any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea General.

Article 38. Cadascun dels components de la Presidència i de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estan sotmesos a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions.

La moció de censura l’ha de presentar almenys la meitat dels membres de l’ Assamblea General, i s’ha d’aprovar per majoria qualificada de l’Assamblea, reunida en sessió extraordinària.

Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la Presidència i/o de la Junta Directiva conjuntament o individualment, segons quins estiguin sotmesos a aquesta, han de presentar la seva dimissió; els càrrecs vacants s’han d’elegir en el termini màxim d’un mes.

 

Títol IV. Del règim econòmic

Article 39. Els recursos financers de l’associació s’integren de:

 1. Les quotes dels membres de l’associació.
 2. Les donacions i els llegats al seu fav
 3. Les subvencions públiques o privades que rebi.
 4. La venda dels seus béns i val
 5. Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de servei
 6. f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatut

 

Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar al pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes que contenen aquests estatuts.

Article 40. La Junta Directiva determina les normes per a l’administració i compatibilitat. El president/a de l’associació és qui ordena els pagaments.

El tresorer/a ha d’intervenir en tots els documents de cobraments i pagaments, n’ha de supervisar la compatibilitat, ha de tenir cura de la conservació de tots els fons en la forma que  disposi  la  Junta  Directiva  i  ha  de  signar  tots  els  documents  de  pagaments  i cobraments.

Article 41. Els afiliats/ades poden conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’associació relativa a la seva situació econòmica, amb una sol·licitud prèvia i adreçada al tresorer/a.

Article 42. Els recursos econòmics de l’associació, i el seu patrimoni, s’han de destinar al compliment de les seves finalitats.

 

Títol V. Del règim sancionador.

Article 43.-

 

Títol VI.- Del règim de modificació, fusió i dissolució

Article 44. Aquests estatuts es poden modificar, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les dues tercers parts de les persones assistents.

El projecte de modificació l’ha de proposar, almenys, la meitat dels associats/ades o de la Junta Directiva i s’ha de trametre a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

Article  45.  L’associació es  dissoldrà  quan  ho  acordi l’Assemblea  General  amb  el  vot favorable de les dos terceres  parts de les persones assistents.

Per a la proposta de dissolució de l’associació cal seguir el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d’estatuts.

En  l’acord  de  dissolució  s’ha  d’establir  la  destinació  que  cal  de  donar  als  béns, instal·lacions i serveis de l’associació que puguin quedar després d’atendre les obligacions pendents.

Lleida, a 29 de juliol del 2016.

Informació Económica i Pressupostària

Subvencions

Comptes Anuals i Informes d'Auditoria

Retribucions

Segons l’article 26 dels estatuts:

“Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són remunerats.” 

Continguts:

The Courses